آنها الان کجا هستند؟ الیوت پیج، مایکل سرا، بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/juno-cast-where-are-they-now-elliot-page-michael-cera-more/