آنها با چه کسانی قرار ملاقات خارج از مجموعه؟

منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/ginny-georgia-cast-w،-are-they-dating-off-set/