آنچه درباره روح‌نویس «یدکی» هری باید بدانیدمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/j-r-moehringer-what-to-know-about-harrys-spare-g،stwriter/