آنچه درباره نامزد استیو لیسی باید بدانیدمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/american-music-awards-2022-what-to-know-about-nominee-steve-lacy/