اد شیران، تیلور سویفت، بیشتر

منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/surprising-celebrity-tv-cameos-ed-sheeran-taylor-swift-more/