از “به سلامتی” تا “دو نفر طول می کشد”منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/kirstie-alley-through-the-years-from-cheers-to-it-takes-two/