اشلی گراهام عکس های برهنه ای را از زمانی که با دوقلو باردار بود به اشتراک می گذاردمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/ashley-graham-shares-،-pics-from-when-she-was-pregnant-with-twins/