اعضای گروهی که قرار بوده اند: فلیت وود مک و بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/band-members-w،-have-dated-fleetwood-mac-and-more/