افراد مشهور درباره انجام وازکتومی، بستن لوله ها صحبت می کنندمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/celeb-parents-talk-getting-vasectomies-having-tubes-tied/