اولیویا کالپو، جدول زمانی رابطه کریستین مک کافری: عکس

منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/olivia-culpo-christian-mccaffreys-relation،p-timeline-p،tos/