بازیکنان فوتبال که برادرانی دارند که در NFL بازی می کنندمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/football-players-w،-have-brothers-that-play-in-the-nfl/