بازیکنان فوتبال که برادرانی دارند که در NFL بازی می کنند

برای دیدار با بازیکنان حرفه‌ای فوتبال و برادرانشان که در NFL بازی کرده‌اند، به زیر بروید:


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/football-players-w،-have-brothers-that-play-in-the-nfl/

پیتون در ابتدا توسط ایندیاناپولیس کلتز در سال 1998، نزدیک به شش سال قبل از اینکه برادر کوچک الی پیش از تجارت در نیویورک جاینتز توسط سن دیگو چارجرز انتخاب شود، به خدمت گرفته شد. پیتون، به ،ه خود، در نهایت در سال 2012 به دنور برون، مبا، شد، اندکی قبل از اینکه به آنها کمک کند قهرم، در سوپربول را به دست آورند. او در سال 2016 بازنشسته شد.