بازیگران «برادر بزرگ 24» به نحوه برخورد با تیلور هیل می پردازند


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/big-brother-24-cast-weighs-in-on-،w-taylor-hale-was-treated/گیم پلی شخصی می شود. برادر بزرگتر آلوم و طرفداران به طور ی،ان مهمانان خانه فصل 24 را به دلیل رفتارشان با شرکت کننده فراخوانده اند تیلور هیل.

پالوما همچنین از هواداران خواست که فکر نکنند همه چیزهایی را که در این بازی رخ داده می دانند برادر بزرگتر خانه، با وجود اینکه شرکت کنندگان در فیدهای زنده 24/7 نشان داده می شوند.