«بازی تاج و تخت»، «شما» و بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/s،cking-tv-deaths-2014229/