ببینید لیا میشل در حال حاضر با همه کاستارهای “شعف” خود کجا ایستاده استمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/see-where-lea-michele-now-stands-with-all-her-glee-costars/