بریتنی بل با او ژست می گیرد، پسر نیک کانن برمی خیزد: عکس

منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/brittany-bell-poses-with-her-nick-cannons-son-rise-p،tos/