بزرگ‌ترین جنجال‌های «بازمانده» روی پرده در طول سال‌هامنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/biggest-survivor-onscreen-controversies-through-the-years/