بلیک لایولی، دنباله «یک لطف ساده» آنا کندریک: چه باید بدانیممنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/blake-lively-anna-kendricks-a-simple-favor-sequel-what-to-know/