بچه های مشهوری که در مورد خویشاوند گرایی صحبت کرده اندمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/nepo-babies-celebrity-kids-w،ve-spoken-out-about-ne،ism/