تاریخچه آشنایی بازیگران «ابوت ابتدایی»: تایلر جیمز ویلیامز، بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/abbott-elementary-cast-dating-history-tyler-james-williams-more/