تاریخچه دوستیابی بازیگران فصل 2 نیلوفر سفیدمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/the-white-lotus-season-2-casts-dating-histories/