تاریخچه دوستیابی بازیگران ‘9-1-1: Lone Star’: Rob Lowe و بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/9-1-1-lone-star-casts-dating-histories-rob-lowe-and-more/