تاریخچه دوستیابی بازیگران “Pitch Perfect”.منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/pitch-perfect-casts-dating-histories/