تمام قوانینی که شرکت کنندگان باید رعایت کنندمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/love-island-guidelines-all-of-the-rules-contestants-must-follow/