جدول زمانی رابطه لیزو و دوست پسر مایک رایت

منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/lizzo-and-boyfriend-myke-wrights-relation،p-timeline/