جدول زمانی رابطه مادلین و کلبی از اولتیماتوممنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/the-ultimatums-madlyn-and-colbys-relation،p-timeline/