جدول زمانی رابطه NFL QB جاش آلن و بریتنی ویلیامزمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/nfl-qb-josh-allen-and-brittany-williams-relation،p-timeline/