جدول زمانی روابط ایوانکا ترامپ و جرد کوشنرمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/ivanka-t،p-and-jared-kushners-relation،p-timeline/