جدول زمانی روابط مت بارنت و امبر از عشق کور استمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/love-is-blinds-matt-barnett-and-ambers-relation،p-timeline/