جسی تایلر فرگوسن، آلبوم خانوادگی جاستین میکیتا با بچه هامنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/jesse-tyler-ferguson-justin-mikitas-family-al،-with-kids/