جنجالی ترین لحظات ایلان ماسک در طول سال ها

ماسک بعدها طنز را در موقعیتی پیدا کرد که در لحظه بدنام در طول زندگی اش مس،ه کرد شنبه شب زنده میزب، کنسرت


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/elon-musks-most-controversial-moments-through-the-years/

روبرو شدن با سقوط. الون ماسک در طول سال‌ها خود را در کانون رسوایی‌های متعددی قرار داد – که مدیرعامل ترجیح داده به آن رسیدگی کند.