جنجالی ترین لحظات ایلان ماسک در طول سال هامنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/elon-musks-most-controversial-moments-through-the-years/