جین فوندا، نقل قول های دوستی لیلی تاملین در طول سال هامنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/jane-fonda-lily-tomlins-friend،p-quotes-through-the-years/