حذف دوبار شبانه ‘DWTS’ ’90: ببینید چه کسی به خانه رفتمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/dwts-90s-night-double-elimination-see-w،-went-،me/