حذف دوبار شبانه ‘DWTS’ ’90: ببینید چه کسی به خانه رفت

ورق بزنید تا تمام نمرات شب 90 را ببینید.


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/dwts-90s-night-double-elimination-see-w،-went-،me/

سایر شرکت کنندگان در دهه مورد بحث فقط بچه بودند. د،ل دوران با شریک زندگی خود باز شد، بریت استوارت، در مورد دوران کودکی و فرزندخواندگی اش در 18 ماهگی. من در مینه‌سوتا با دو مادر زیبا و فوق‌العاده‌ام بزرگ شدم. مردم به من گفتند که مادرم ناشنوا است و این مایه تاسف است، اما او شروع به مصرف مواد مخدر کرد.