حضور کیت میدلتون، شاهزاده ویلیام در جوایز جایزه Earthshot: عکسمنبع: https://www.usmagazine.com/stylish/pictures/kate-middleton-prince-william-attend-earths،t-prize-awards-pics/