داکوتا جانسون، ستارگان بیشتری شرکت می کنندمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/sundance-film-festival-2023-dakota-johnson-more-stars-attend/