رابطه شاهزاده هری با بچه های شاهزاده ویلیام: جدول زمانیمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/prince-harrys-relation،p-with-prince-williams-kids-timeline/