زوج های ملت لیسانس که خارج از نمایش با هم جمع شدندمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/bachelor-nation-couples-w،-got-together-outside-the-s،w/