سارا درو، جسی ویلیامز جزییات امیدوار به اسپین آف Japril ‘Grey’s’ هستندمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/sarah-drew-jesse-williams-detail-،pes-for-،ril-greys-spinoff/