ستاره های پاپ دهه 2000، آن زمان و اکنون: هیلاری داف و بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/2000s-pop-stars-then-and-now-w210925/