ستارگانی که امسال نامزد کردند

منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/celebrity-engagements-of-2023-stars-w،-got-engaged-this-year/