ستارگانی که فراموش کردید در «Burlesque» حضور داشتندمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/stars-you-forgot-were-in-burlesque/