ستارگانی که وقتی جوایز را بردند در حمام بودند: گربه دوجا، بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/stars-w،-were-in-the-bathroom-when-they-won-awards-doja-cat-more/