سلبریتی هایی که فاش کردند تاریخ ها را بررسی کرده اندمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/celebrities-w،-revealed-they-did-background-checks-on-dates/