سلبریتی هایی که فوتبال بازی می کنند، تب جام جهانی دارند: عکس

منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-،y/pictures/celebrities-w،-play-soccer-have-world-cup-fever-p،tos/