شاهزاده ویلیام، پرنسس کیت پس از ادعاهای شاهزاده هری دیده شدندمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/prince-william-princess-kate-s،ted-after-prince-harrys-claims/