شاهزاده ویلیام، کیت میدلتون بچه ها را به مراسم عید پاک بیاورند: عکس

سایر اعضای خانواده سلطنتی از جمله به و،ی ها پیوستند شاه چار، سوم، ملکه همسر کامیلا، پرنسس آن و سر تیموتی لارنس. پسرعموهای دوک کورنوال پرنسس یوژنی، پرنسس بئاتریس، پیتر فیلیپس و زارا تیندال در خارج از کلیسا نیز ع، گرفته شد.

برای دیدن ع، ها زیر را ورق بزنید:


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/prince-william-kate-middleton-bring-kids-to-easter-m،-p،tos/