“صبح بخیر آمریکا” مجری TJ Homes: 5 چیزهایی که باید بدانیدمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/good-morning-america-anc،r-t-j-،mes-5-things-to-know/