فیلم های شکرگزاری برای تماشا: «قطره ترکیه» و بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/thanksgiving-movies-to-watch-turkey-drop-and-more/