لباس پلنگ شانیا تواین راکس

منبع: https://www.usmagazine.com/stylish/pictures/peoples-c،ice-awards-2022-shania-twain-rocks-leopard-dress/