مارک آنتونی، جدول زمانی رابطه نادیا فریرا: عکس

منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/marc-ant،ny-،ia-ferreiras-relation،p-timeline-p،tos/