مردم کوچک توری رولوف جهان بزرگ روز شکرگزاری را به بیماری می گذراندمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/little-people-big-worlds-tori-roloff-spends-thanksgiving-sick/